นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
7 สิงหาคม 2566 09:02
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1 ) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ไพล์เอกสาร : NF2308070903509425.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th