นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองคลัง)
10 กันยายน 2564 13:47
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากถนนสายลาดยางเดิม ถึงถนนสายลานกระบือ-ลานตาบัว)
ไพล์เอกสาร : NF2109130149056539.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th