นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองคลัง)
27 เมษายน 2565 08:42
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแจ๊ว น้อยพงษ์ ถึงนานางสังวาลย์ บุญเคลือบ หมู่ที่6 บ้านเพชรสุวรรณ
ประกาศ
ไพล์เอกสาร : NF2204270842599305.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th