นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองคลัง)
22 กรกฏาคม 2565 16:19
ประกวดราคา e-bidding โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่2 บ้านเกศกาสร
ไพล์เอกสาร : NF2207220420384863.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th