นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองคลัง)
9 มกราคม 2566 10:23
ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม
ประกาศ
ไพล์เอกสาร : NF2301091024572269.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th