นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองคลัง)
3 เมษายน 2566 15:11
ประกาศ เรื่องประกาศลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บางประเภท ประจำปี 2566
ไพล์เอกสาร : NF2304030311277895.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th