นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
26 พฤษภาคม 2565 08:48
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
???? กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน
✏️ ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3JYhTZY ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th