นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
16 พฤศจิกายน 2565 11:09
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ของเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ
ไพล์เอกสาร : NF2211161110088866.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th