นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
4 มกราคม 2566 09:09
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปี พ.ศ. 2565
ไพล์เอกสาร : NF2301040909429513.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th