นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
11 พฤศจิกายน 2565 16:19
แจ้งสิ้นสุด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์????????
แจ้งสิ้นสุด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.64 - 13 พ.ย.65 ????
---บัดนี้ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมแล้ว เทศบาลตำบลช่องลม ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการทุกประเภทที่ใบอนุญาตใกล้ครบกำหนดวันหมดอายุเข้ามายื่นคำขอต่ออายุ ภายในวันที่ 13 พ.ย.65 ????หากพ้นกำหนดวันที่แจ้ง ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามปกติ
ไพล์เอกสาร : NF2211110420404252.PDF
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th