นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(ตรวจสอบภายใน)
29 สิงหาคม 2566 10:54
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและมอบหมายอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
ไพล์เอกสาร : NF2308291101037967.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th