นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(ตรวจสอบภายใน)
1 กันยายน 2566 14:49
ประกาศใช้นโยบายและขั้นเตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลช่องลม
ไพล์เอกสาร : NF2309010252366168.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th