นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(ตรวจสอบภายใน)
6 กันยายน 2566 14:18
มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ไพล์เอกสาร : NF2309060219217001.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th