นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัดเทศบาล)
13 กันยายน 2564 09:09
ประกาศ ยกเลิกการจัดโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ
ไพล์เอกสาร : NF2109130910157963.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th