นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัดเทศบาล)
9 กันยายน 2564 10:39
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2564

              ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564  ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นายอำเภอลานกระบือ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ออกประกาศ อำเภอลานกระบือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 นั้น 

             

             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันไพล์เอกสาร : NF2109131057374231.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th