นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัดเทศบาล)
12 พฤศจิกายน 2564 13:51
แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา อปท. 2564
ไพล์เอกสาร : NF2111120151375178.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th