นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัดเทศบาล)
18 พฤศจิกายน 2564 11:03
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ
ไพล์เอกสาร : NF2111181104207231.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th