นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัดเทศบาล)
20 ธันวาคม 2564 14:35
ประกาศ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ
ไพล์เอกสาร : NF2112200237439660.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th