นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัดเทศบาล)
7 กรกฏาคม 2565 15:33
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565
ไพล์เอกสาร : NF2207190334073843.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th