นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัดเทศบาล)
24 กุมภาพันธ์ 2566 15:04
ขอเชิญ รับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
ด้วยสภาเทศบาลตำบลช่องลม จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระ
    โดยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมขอให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าห้องประชุมทุกครั้ง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
ระเบียบวาระ
ไพล์เอกสาร : NF2302240306488436.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th