นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัดเทศบาล)
20 เมษายน 2566 15:19
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
ด้วยสภาเทศบาลตำบลช่องลม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกิจการอื่นๆ ของเทศบาลตำบลช่องลม
ประกาศ
ไพล์เอกสาร : NF2304200321429932.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th