นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

คู่มือประชาชน

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
21 กรกฏาคม 2558 13:51
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

                  ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้  “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน..."  โดยมีเป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทำให้เกิดความโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการ โดยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ยังช่วยลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  ดังนั้น เทศบาลตำบลช่องลม ในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเพื่อความสะดวกของประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการ   จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะยื่นมาพร้อมกับคำขอในการมาติดต่อขอรับบริการ

                   เทศบาลตำบลช่องลม จึงประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม และสามารถตรวจสอบรายละเอียดคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลช่องลม หรือที่กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.chonglom.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศใช้คู่มือประชาชน
ไพล์เอกสาร : news629_file_3014.pdf
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ไพล์เอกสาร : news629_file_2292.pdf
การรับชำระภาษีป้าย
ไพล์เอกสาร : news629_file_7351.pdf
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ไพล์เอกสาร : news629_file_6977.pdf
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ไพล์เอกสาร : news629_file_4278.pdf
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ไพล์เอกสาร : news629_file_9894.pdf
การขอรับการสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์
ไพล์เอกสาร : news629_file_8665.pdf
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ไพล์เอกสาร : news629_file_4758.pdf
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไพล์เอกสาร : news629_file_9113.pdf
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไพล์เอกสาร : news629_file_6027.pdf
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไพล์เอกสาร : news629_file_4288.pdf
การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
ไพล์เอกสาร : news629_file_6892.pdf
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไพล์เอกสาร : news629_file_6609.pdf
การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
ไพล์เอกสาร : news629_file_7252.pdf
การับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
ไพล์เอกสาร : news629_file_4436.pdf
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
ไพล์เอกสาร : news629_file_6439.pdf
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
ไพล์เอกสาร : news629_file_8608.pdf
การับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
ไพล์เอกสาร : news629_file_6545.pdf
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
ไพล์เอกสาร : news629_file_2658.pdf
การับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
ไพล์เอกสาร : news629_file_1100.pdf
การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
ไพล์เอกสาร : news629_file_5090.pdf
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
ไพล์เอกสาร : news629_file_8642.pdf
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
ไพล์เอกสาร : news629_file_6082.pdf
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
ไพล์เอกสาร : news629_file_8385.pdf
การขอเลขที่บ้าน
ไพล์เอกสาร : news629_file_6593.pdf
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
ไพล์เอกสาร : news629_file_9587.pdf
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฏร
ไพล์เอกสาร : news629_file_3714.pdf
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
ไพล์เอกสาร : news629_file_3707.pdf
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
ไพล์เอกสาร : news629_file_9783.pdf
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
ไพล์เอกสาร : news629_file_4324.pdf
การรับแจ้งการย้ายเข้า
ไพล์เอกสาร : news629_file_5182.pdf
การรับแจ้งการย้ายออก
ไพล์เอกสาร : news629_file_1141.pdf
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
ไพล์เอกสาร : news629_file_9329.pdf
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
ไพล์เอกสาร : news629_file_7607.pdf
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
ไพล์เอกสาร : news629_file_5981.pdf
การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
ไพล์เอกสาร : news629_file_2619.pdf
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร
ไพล์เอกสาร : news629_file_5995.pdf
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
ไพล์เอกสาร : news629_file_4177.pdf
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
ไพล์เอกสาร : news629_file_4512.pdf
การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ไพล์เอกสาร : news629_file_4367.pdf
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ไพล์เอกสาร : news629_file_1035.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
ไพล์เอกสาร : news629_file_3707.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฏรเมื่อปี พ.ศ. 2499
ไพล์เอกสาร : news629_file_949.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
ไพล์เอกสาร : news629_file_3177.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
ไพล์เอกสาร : news629_file_3037.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
ไพล์เอกสาร : news629_file_5530.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
ไพล์เอกสาร : news629_file_4865.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
ไพล์เอกสาร : news629_file_1436.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
ไพล์เอกสาร : news629_file_8007.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้ยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ไพล์เอกสาร : news629_file_2601.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
ไพล์เอกสาร : news629_file_7995.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
ไพล์เอกสาร : news629_file_1013.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
ไพล์เอกสาร : news629_file_6997.pdf
การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
ไพล์เอกสาร : news629_file_1224.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ไพล์เอกสาร : news629_file_6297.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
ไพล์เอกสาร : news629_file_3298.pdf
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
ไพล์เอกสาร : news629_file_8569.pdf
การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
ไพล์เอกสาร : news629_file_3724.pdf
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
ไพล์เอกสาร : news629_file_3528.pdf
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
ไพล์เอกสาร : news629_file_9809.pdf
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
ไพล์เอกสาร : news629_file_5976.pdf
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
ไพล์เอกสาร : news629_file_5493.pdf
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
ไพล์เอกสาร : news629_file_1137.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th