นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

คู่มือประชาชน

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
19 สิงหาคม 2558 14:40
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนฯ (เพิ่มเติม) จำนวน 2 งาน

        ตามที่เทศบาลตำบลช่องลมได้ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558  จำนวน  62  งาน  ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

          บัดนี้ เทศบาลตำบลช่องลม  จึงขอประกาศเพิ่มเติมคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 2 งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้่)

 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
ไพล์เอกสาร : news651_file_7348.pdf
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ไพล์เอกสาร : news651_file_1748.pdf
ประกาศใช้คู่มือประชาชนฯ
ไพล์เอกสาร : news651_file_8533.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th