นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

คู่มือประชาชน

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
27 สิงหาคม 2558 17:19
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


        ตามที่เทศบาลตำบลช่องลมได้ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 และวันที่  19  สิงหาคม 2558  จำนวน  64 งาน ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

          บัดนี้ เทศบาลตำบลช่องลม  จึงขอประกาศเพิ่มเติมคู่มือสำหรับประชาชนฯ จำนวน  29  งาน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้่)

 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศใช้คู่มือประชาชนฯ
ไพล์เอกสาร : news656_file_6770.pdf
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
ไพล์เอกสาร : news656_file_6823.pdf
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
ไพล์เอกสาร : news656_file_3629.pdf
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
ไพล์เอกสาร : news656_file_7108.doc
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
ไพล์เอกสาร : news656_file_9610.pdf
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
ไพล์เอกสาร : news656_file_6396.pdf
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
ไพล์เอกสาร : news656_file_122.pdf
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
ไพล์เอกสาร : news656_file_4215.pdf
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1)
ไพล์เอกสาร : news656_file_218.pdf
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฏร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
ไพล์เอกสาร : news656_file_3793.pdf
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
ไพล์เอกสาร : news656_file_4862.pdf
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
ไพล์เอกสาร : news656_file_9208.pdf
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
ไพล์เอกสาร : news656_file_3016.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ไพล์เอกสาร : news656_file_4986.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานีจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ไพล์เอกสาร : news656_file_3334.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ไพล์เอกสาร : news656_file_2904.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
ไพล์เอกสาร : news656_file_4172.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
ไพล์เอกสาร : news656_file_7601.pdf
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ไพล์เอกสาร : news656_file_3907.pdf
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานีจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ไพล์เอกสาร : news656_file_1430.pdf
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ไพล์เอกสาร : news656_file_3679.pdf
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
ไพล์เอกสาร : news656_file_1200.pdf
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
ไพล์เอกสาร : news656_file_3297.pdf
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ไพล์เอกสาร : news656_file_5126.pdf
การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ไพล์เอกสาร : news656_file_5477.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ไพล์เอกสาร : news656_file_2337.pdf
การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ไพล์เอกสาร : news656_file_322.pdf
การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1: ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
ไพล์เอกสาร : news656_file_825.pdf
การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2: ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
ไพล์เอกสาร : news656_file_1278.pdf
การออกใบแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง
ไพล์เอกสาร : news656_file_8669.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th