นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

คู่มือประชาชน

(สำนักปลัดเทศบาล)
12 ตุลาคม 2564 13:53
แนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด2563
ไพล์เอกสาร : NF2110120154196239.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th