นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ประกาศรับสมัคร

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
17 พฤศจิกายน 2564 10:14
เครื่องแบบคณะกรรมการสภาทนายความและพนักงานสภาทนายความ พ.ศ.2564
ไพล์เอกสาร : NF2111171014237584.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th