นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
12 พฤษภาคม 2565 16:21
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การใช้แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไพล์เอกสาร : NF2205120422219533.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th