นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคคลกรและเจ้าหน้าที่

(กองวิชาการและแผนงาน)
ปารณีย์ สื่อสุนทรานนท์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ปัณฑา จูด้วง
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
สมจิตต์ ชูปาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปุณณภา น้อยพงษ์
คนงาน
โทรศัพท์ 0918406495
สิรีธร ฟักปั้น
จ้างเหมา
อาภาภรณ์ หมีคุ้ม
จ้างเหมา ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th