นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคคลกรและเจ้าหน้าที่

(กองสวัสดิการสังคม)
ศิริพร แจ้งโถง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
จีรวรรณ เลิศตระกูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จินทภา ปานนิ่ม
คนงาน
ฐิติวรดา ทับคง
คนงาน
จวน แช่มช้อย
จ้างเหมา
กิติพงษ์ จั่นเพชร
จ้างเหมา
ประเสริฐ ชูเมือง
จ้างเหมา
ฉลอง สังข์เที่ยง
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th