นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองวิชาการและแผนงาน)
ปัณฑา จูด้วง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
สมจิตต์ ชูปาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปุณณภา น้อยพงษ์
คนงาน
โทรศัพท์ 0918406495
สิรีธร ฟักปั้น
จ้างเหมา
อาภาภรณ์ หมีคุ้ม
จ้างเหมา ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th