นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

17 สิงหาคม 2564 14:59
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

           วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามวัย เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานสอดคล้องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th