นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

28 สิงหาคม 2566 09:21
ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
วันที่ 25 สิงหาคม 2566
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดโรงเรียนต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เข้าศึกษาดูงานเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลช่องลม
----ทั้งนี้ นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th