นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

8 พฤศจิกายน 2564 09:07
วันที่ 2 พ.ย.64 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม
วันที่ 2 พ.ย.64 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดเรียนตามปกติ ในสัปดาห์แรกหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมยืดเหยียด กิจกรรมแช่มือแช่เท้าสมุนไพร กิจกรรมสันทนาการคลายความเครียด กิจกรรมให้ความรู้การประเมินสุขภาพจิต และให้ความรู้การใช้ชีวิตแบบ new normal สำหรับผู้สูงอายุ โดยทุกกิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th