นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

24 มีนาคม 2565 10:24
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดพื้นที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ไทรงาม
วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดพื้นที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ไทรงาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ???? #สิ่งดีดีเกิดขึ้นที่ช่องลม #สูงวัยสร้างเมือง #ไม่ง่ายแต่ทำได้ ขอบคุณ ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอบคุณ ทีมงานสร้างสุขทุกท่าน ขอบคุณ ภาคีเครือข่ายที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ขอบคุณ โรงเรียนผู้สูงอายุไทรเพิ่มสุข

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th