นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

24 มีนาคม 2565 10:51
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ทั้งสิ้น 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” สสส. วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลช่องลม ???? ขอบคุณ ภาคีเครือข่าย 1.ทต.ลานกระบือ 2.อบต.บึงทับแรต 3.อบต.จันทิมา อปท.เขตอำเภอลานกระบือ และ อปท.เขตจังหวัดกำแพงเพชร 1.เทศบาลตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม 2.เทศบาลตำบลท่าพุทรา อ.คลองลาน และ 3. อบต.สักงาม อ.ขาณุวรลักษบุรี ภาคีเครือข่ายทุกแห่ง เมื่อลงนาม MOU แล้วก็จะได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้นแห่งละ 250,000 บาท เพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องถิ่นของตนเองครับ ????????

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th