นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

27 เมษายน 2565 11:47
บูรณาการโครงการประเพณีสงกรานต์
วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลช่องลม บูรณาการโครงการประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ(กองสวัสดิการสังคม)และโครงการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร (พมจ.กำแพงเพชร) ประจำปี 2565 โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการ ยืดเหยียดออกกำลังกาย เกมการศึกษา การแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th