นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

20 พฤษภาคม 2565 16:48
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
กองการศึกษา เทศบาลตำบลช่องลม
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการฟาร์มขนาดเล็ก (Mini farm) วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จัดอบรมโดย..บริษัท ปตท.สผ.

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th