นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:45
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีตำบลช่องลม ประจำปี 2566
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี โดยเทศบาลตำบลช่องลม ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง 4 ไทย ได้แก่ ไทดำ ไทยเดิม ไทยอีสาน และภูไท และแสดงออกถึงความรักความสามัคคี เสริมสร้างความสมานฉันท์ของประชาชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมสำคัญ คือ ให้ชาวบ้านนำข้าวเปลือกมารวมกันไว้ที่ลานชั่วคราว บริเวณสนามโรงเรียนบ้านเกศกาสร แล้วประกอบพิธีกรรมตามประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีตำบลช่องลม อาทิเช่น การนำข้าวมาโฮมบุญ การสู่ขวัญข้าวขวัญน้ำ การถวายทานข้าว การถวายผ้าป่า การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอีสาน การละเล่นต่างๆการแสดงวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน พื้นถิ่น การแสดงสินค้า OTOP การจัดนิทรรศการวิถีถิ่น การประกวดผักปลอดสารพิษ ซุ้มเสริมการอ่านของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลานกระบือ
งาน "บุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีตำบลช่องลม" ประจำปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566ณ สนามโรงเรียนบ้านเกศกาสร หมู่ที่ 2 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th