นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

25 พฤษภาคม 2565 16:19
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม ตั้งอยู่ที่ เทศบาลตำบลช่องลม หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ก่อตั้งเมื่อปี 2561 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของตำบลช่องลม แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 20 ฐาน การเรียนรู้
เป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมด้านการสืบทอดภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
1. เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ให้กับประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้ามาใช้บริการ
2. เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช่องลม จากหน่วยงานภาคนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
3. เป็นสถานที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม ต่อไป
4. เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาชีพ เช่น การทอผ้า จักสาน เป็นต้น
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลช่องลม ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลช่องลม ได้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีของไทย


เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th