นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

8 พฤศจิกายน 2564 09:18
โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วย นายสันติ สี่เล็กสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายชำนาญ จุลมุสิ รองปลัดเทศบาล นายวีระชัย กล่ำใจดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางปัณฑา จูด้วง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และคณะทำงานฝ่ายวิชาการ เทศบาลตำบลช่องลม ต้อนรับคณะนักวิชาการ จาก ศวภ.ภาคเหนือ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและออกแบบแผนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช่องลม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th