นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

10 พฤศจิกายน 2565 10:18
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 การประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลช่องลม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม


เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th