นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

23 ธันวาคม 2565 14:49
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลช่องลมและการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่าง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลช่องลม ดำเนินการจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลช่องลมและการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เพื่อให้ความรู้ และการประชุมประชาคมระดับตำบล ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลช่องลม ณ หอประชุมวังยางเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th