นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

30 มีนาคม 2566 13:21
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
วันที่ 30 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำขยะอันตราย จำพวกหลอดไฟและถ่านไฟฉายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th