นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

28 สิงหาคม 2566 09:19
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลสุขภาพจิตคนพิการ
วันที่ 24 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลช่องลม โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลสุขภาพจิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับการ คัดกรองภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
--- ทั้งนี้ นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม มอบหมายให้ นายชำนาญ จุลมุสิ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมวังยาง เทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th