นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

28 สิงหาคม 2566 09:20
ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2566
25 สิงหาคม 2566 สภาเทศบาลตำบลช่องลม ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th