นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

12 กันยายน 2565 11:13
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2565
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สภาเทศบาลตำบลช่องลม ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th