นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

18 มกราคม 2566 08:49
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท
วันที่ 10 มกราคม 2566 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและเขียนหนังสือราชการ
---เทศบาลตำบลช่องลม ขอขอบคุณวิทยากร จ่าอากาศเอก ทินกร ราษี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th