นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
1 สิงหาคม 2565 10:38
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้
25 พฤษภาคม 2565 16:19
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม
23 พฤษภาคม 2565 08:29
กองสวัสดิการสังคม
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
20 พฤษภาคม 2565 16:48
กองการศึกษา
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
20 พฤษภาคม 2565 14:48
กองการศึกษา
To be number one ch​ampion cup kamphaeng phet 2021 รอบคัดเลือกระดับอำเภอ ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบา
27 เมษายน 2565 11:47
กองการศึกษา
บูรณาการโครงการประเพณีสงกรานต์

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

คู่มือประชาชน

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th