นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
25 พฤศจิกายน 2565 15:32
กองการศึกษา
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลช่องลม ฉบับที่ 23
25 พฤศจิกายน 2565 14:52
กองการศึกษา
เทศบาลตำบลช่องลม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลบลช้างข้าม จังหวัดจันทบุรี
25 พฤศจิกายน 2565 13:44
กองการศึกษา
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลช่องลม ฉบับที่ 22
24 พฤศจิกายน 2565 16:28
กองการศึกษา
จดหมายประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลช่องลม
10 พฤศจิกายน 2565 10:18
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 การประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
10 พฤศจิกายน 2565 10:07
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

คู่มือประชาชน

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th