นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
12 พฤษภาคม 2566 12:35
สำนักปลัดเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2566
25 เมษายน 2566 14:04
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการวันเทศบาล
11 เมษายน 2566 14:13
สำนักปลัดเทศบาล
จุดป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย
30 มีนาคม 2566 13:21
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
30 มีนาคม 2566 13:18
กองสวัสดิการสังคม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร การทาสีอาคาร
30 มีนาคม 2566 13:17
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ตรวจเช็คและทำความสะอาดรถเป็นประจำทุกวันก่อนออกปฏิบัติงาน

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

คู่มือประชาชน

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th