นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
12 กันยายน 2565 11:23
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 กันยายน 2565 11:22
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565
12 กันยายน 2565 11:20
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2565
12 กันยายน 2565 11:18
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการหน้าบ้านน่ามอง
12 กันยายน 2565 11:15
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก 0-6 ปี
12 กันยายน 2565 11:13
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2565

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

คู่มือประชาชน

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th