นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
25 กันยายน 2566 09:46
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่2/2566
25 กันยายน 2566 09:45
สำนักปลัดเทศบาล
ขุดลอกวัชพืช
25 กันยายน 2566 09:42
กองการศึกษา
กิจกรรมสืบสานประเพณี บุญทอดเทียนโฮม
25 กันยายน 2566 09:42
กองการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 กันยายน 2566 09:39
กองการศึกษา
11 กันยายน 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดเรียนตามปกติ
25 กันยายน 2566 09:37
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการฝึกอบรมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประจำปี 2566

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

คู่มือประชาชน

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th