นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
4 ตุลาคม 2564 15:36
กองวิชาการและแผนงาน
ลงพื้นที่สำรวจเพื่อจัดตั้งระบบประปาคลีนวารี ในเขตตำบลช่องลม
1 ตุลาคม 2564 14:17
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลช่องลม จัดบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม”
1 ตุลาคม 2564 14:08
กองวิชาการและแผนงาน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 6 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2564 14:08
กองวิชาการและแผนงาน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 6 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2564 14:05
กองสวัสดิการสังคม
มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค จากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลช่องลม ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอ
1 ตุลาคม 2564 14:00
กองวิชาการและแผนงาน
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา กลุ่มเปาะบางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th