นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
30 มีนาคม 2566 13:21
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
30 มีนาคม 2566 13:18
กองสวัสดิการสังคม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร การทาสีอาคาร
30 มีนาคม 2566 13:17
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ตรวจเช็คและทำความสะอาดรถเป็นประจำทุกวันก่อนออกปฏิบัติงาน
30 มีนาคม 2566 13:16
กองการศึกษา
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลช่องลม ประจำปีการศึกษา 256
30 มีนาคม 2566 11:58
กองการศึกษา
มอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึ
30 มีนาคม 2566 11:56
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ป

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

คู่มือประชาชน

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th