นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
11 มกราคม 2565 10:33
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รางวัลชมรมผู้สูงอายุดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2
11 มกราคม 2565 10:31
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
11 มกราคม 2565 10:29
สำนักปลัดเทศบาล
การจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2564
11 มกราคม 2565 10:27
กองการศึกษา
การประกวด To be number one Dancercise Championship 2022
13 ธันวาคม 2564 12:50
สำนักปลัดเทศบาล
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ
8 พฤศจิกายน 2564 09:18
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

คู่มือประชาชน

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th