นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

คู่มือประชาชน

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
29 มีนาคม 2565 11:37
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไพล์เอกสาร : NF2203291138139565.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th