นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
4 มกราคม 2566 13:12
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
นายเชาวลิต  เสถียร  นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม  ประกาศนโยบายไม่รับ - ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ไพล์เอกสาร : NF2301040113561729.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th